Svineindustri

Greenpeace i aktion mod svinefabrik: Stop svineriet

Artikel fra 8.10.19 kan læses på JORDBRUG.DK

I filmen “Nabo til en svinefabrik” viser Greenpeace nogle af de udfordringer svineindustrien – dyr, mennesker og natur – står overfor.
Overalt i landet klager naboer til svinefabrikker over de gener, de må leve med. Indbyggerne i og omkring landsbyen Tingerup syd for Holbæk er plaget af de kæmpe svinefabrikker, de er omringet af – og som bliver ved med at udvide, uden at indbyggerne kan gøre noget.

Se filmen: Nabo til en svinefabrik HER

Din stemme tæller.
Greenpeace har startet en underskriftindsamling:
DANMARK SOM KØDFABRIK – NEJ TAK.
Hovedparten af dansk kød masseproduceres i fabrikslignende stalde. Foderet til de mange dyr lægger beslag på enorme arealer i og udenfor Danmark. Det har store konsekvenser for natur, miljø og klima.
Greenpeace – og et stigende antal bevidste borgere – ønsker at sætte en ny retning  for dansk landbrug: Landbrugsstøtten skal hjælpe dygtige landmænd i deres omstilling til økologisk landbrug og til dyrkning af planter til mennesker. Lokalsamfund og kommuner skal have mulighed for at sige “NEJ TAK” til udvidelser af kødfabrikker. Det vil gavne både vores egen og planetens sundhed.

SKRIV UNDER HER
Og være med til at sætte en ny retning for dansk landbrug.

Sammen om beskyttelse af natur og miljø

Minister for Miljø og Fødevarer, Esben Lunde Larsen, har erklæret, at han gerne ser, at vi får “dobbelt så mange” svin i Danmark. Dette på trods af viden om, at industriel masseproduktion sker på bekostning af miljø og natur.
Mange steder i landet betaler naturen og de lokale borgere allerede en høj pris for det i forvejen enorme antal svin. Den naturskønne halvø Tuse Næs i Isefjorden ved Holbæk, er et eksempel på borgere, der går til modstand mod endnu en stor udvidelse af en svineproduktion. Kristian Sloth, Landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, har været på besøg ved Tuse Næs, og interviewet nogle af borgerne. På denne baggrund har han skrevet en artikel og lavet en lille film, som deles i det følgende.
Vi mener, at eksemplet kan tjene til at illustrere grundlæggende problemstillinger, som også gør sig gældende på Jungshoved.

“Borgerne er ikke alene bekymrede for den dårlige lugt. De frygter også, hvad en mangedobling af svineproduktionen vil betyde for områdets særlige natur. På Tuse Næs ligger det beskyttede Natura 2000-område Udby Vig, som bl.a. huser 13 truede orkidé-arter. Flere svin klos op af naturområdet vil betyde en stærk øgning af luftbåren ammoniak, som kan betyde begyndelsen på enden for de truede orkidéer.
 Som borgergruppen siger, er problemet ikke den lokale landmand, som vil udvide sin produktion. Det er lovgivningen, fordi den tilgodeser en stadig større industriel masseproduktion af dyr til eksport frem for at værne om vores stærkt pressede natur og miljø.
Den massive danske produktion og eksport af kød presser vores natur overalt. Halvdelen af Danmarks landareal bruges i dag til dyrkning af foder til dyr. Hovedparten af kødet sendes ud af landet, men forureningen bliver:

 Ammoniak i luften, zink i landbrugsjorden, alger og iltsvind i fjordene, nitrat og sprøjtegift i drikkevandet, resistente bakterier og vidtstrakte marker med de samme få foderafgrøder, hvor alle andre planter sprøjtes væk med gift. 

Insekternes levesteder – de levende hegn og ukrudtet – er væk, og bier, sommerfugle og andre insekter er i voldsom tilbagegang. Med insekterne forsvinder også fuglene, og antallet af fugle i det åbne land er halveret på de seneste 40 år.”

En stemme for dyrene!

I svineindustrien behandles dyrene ikke som intelligente, følende væsner – men som produktionsenheder.

Foreningen Anima arbejder for alle dyrs ret til et værdigt liv.
Målet er at skabe bevidsthed og ansvar hos forbrugere og – gennem ændret lovgivning – at mindske unødvendig lidelse for millioner af dyr, som er avlet ind i systemet for økonomisk profit.
Anima arbejder for et totalforbud mod landbrugsdyr i bure i hele Europa. Som forbrugere har vi også en stemme. Flere og flere fravælger animalske produkter til fordel for en sundere plantebaseret kost. Læs hvad ANIMA skriver om grisenes liv og standard praksis i svineindustrien HER

Svineindustri – forurening, sygdom og død

Prisen for industriens forurening betales af den omkringliggende natur, de dyr, der stadig lever frit – og mennesker.

Ét eksempel på forskning, der peger på alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for mennesker, er en undersøgelse foretaget af PhD forskere ved Duke University. Her konkluderes det, at beboere i nærheden af industrielle grisefarme er udsat for markant forhøjede sygdoms- og dødsrisici.

Undersøgelsen fandt, at sammenlignet med områder uden grisefarme, var der i svinefarmområder 30 % flere dødsfald blandt patienter med nyresygdomme, 50% flere dødsfald for patienter med blodmangel og 130 % flere dødsfald blandt patienter med bacteriel blodindfektion (Sepsis). Der var større dødelighed blandt småbørn samt lavere fødselsvægt.

Man fandt desuden en markant højere forekomst af astma, bakterielle infektioner, forhøjet blodtryk samt diverse åndedrætsproblemer og neurologiske sygdomme hos beboere i nærheden af større industrielle husdyrbrug. 

Generelt: Gylle – opbevaret i beholdere og spredt som gødning – forurener luft og vand med bakterier, ammoniak, svovlbrinte og diverse flygtige organiske komponenter.

Læs hele artiklen af Olga Naidenko og  Sydney Evans: Artikel. pdf.