Seneste Nyt

Seneste Nyt

Her kan du læse nyt om status på igangværende sager.

17.01.24
Endnu engang:
Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet med ophævelse og hjemvisning i sag om miljøgodkendelse!
Læs her – og se Afgørelse grise 2024

28.09.23
NATUR OG MILJØ JUBLER PÅ JUNGSHOVED!
Ophævelse og hjemvisning i sag om miljøgodkendelse til udvidelse af biogasanlægget på Jungshoved. Læs med her Godt nyt!
Afgørelse 2023 biogas

31.07.23
GODE NYHEDER FRA JUNGSHOVED MILJØGRUPPE
Samt invitation til æblepresningsdag d.8.10 kl.10-14

05.04.22
Artikel af Christine Clement, Greenpeace:
Danmark ender med at stå tilbage som Europas svinesti, mens EU-lande lukker svinefabrikker på stribe

16.01.22
Jungshoved Miljøgruppes opfølgning af valgmødet d. 2.11.21.
Til orientering. Vandmiljø

07.12.21
Samlet Miljøgodkendelse § 16a afgørelse af 03-12-2021 med alle bilag

Flere har gjort indsigelser og det er muligt at anke sagen.

06.09.21
En ny undersøgelse fra Rambøll for Energistyrelsen understreger, at biogas anlæg IKKE er en grøn fremtidsløsning. Hvorfor så betale 43 milliarder i støtte udgifter? Enhedslisten mener, at den nyeste viden er at betragte som en “bombe” i de aktuelle landbrugsforhandlinger. Læs artiklen HER

19.07.21
Trods det, at fristen for indsendelse af høringssvar er udløbet, kan du – og din nabo – ALTID sende en klage til landbrug@vordingborg.dk.
Her linkes til et anonymt høringssvar, som måske kan være til inspiration: Klagepunkter …..

16.07.21
Høringssvar til Vordingborg Kommune vedrørende det aktuelle udkast til miljøgodkendelse til svineindustrien Over Lyngen 4

17.03.21
Peder Andersen søger om at bygge endnu en gyllebeholder.

Planen er, at den skal ligge på adressen Mislehøjvej 21.
Rigtig mange på Jungshoved er utilfredse med, at landskabet skal ”prydes” af endnu en gyllebeholder.

Har du indsigelse mod, at der bygges en ny gyllebeholder, sender du den til Vordingborg Kommune:
landzone@vordingborg.dk  – senest den 27. marts.

02.10.20
Jungshoved Miljøgruppes klage over miljø godkendelse af Lynggård Biogas 2020.

10.09.20
Vordingborg Kommunes ny miljøgodkendelse af Lynggård Biogas er nu sendt ud. Læs med her MILJØGODKENDELSE                                                                        

Godkendelsen er MEGET uklar. Jungshoved Miljøgruppe påklager afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

21.10.19
Kommuneplantillæg, lokalplan, miljøgodkendelser, borgermøde om MRSA.  

Kommuneplantillæg for Lynggård Biogas er nu vedtaget og dele af Jungshoved Miljøgruppes høringssvar er implementeret. Dog er JMG ikke tilfredse med udmatrikuleringens stærkt øgede areal, praksis omkring brug af sprinkleranlæg og opsamlingbassinets ringe størrelse. Desuden er miljøvurderingen, der ligger til grund for både lokalplan og kommuneplantillæg helt utilstrækkelig.

Udmatrikuleringen af biogasanlægget har til følge at svineindustri på Over Lyngen 4 og Lynggård Biogas nu begge skal have nye miljøgodkendelser. Dem venter vi nu på.

Jungshoved Miljøgruppe er blevet bekendt med tilfælde af MRSA CC398 på Jungshoved. I den forbindelse har vi aftalt med lokalrådet, at der til foråret afholdes et borgermøde med information om MRSA CC398.

 

25.6.19
Aktuelt vedr. kommunalplantillæg og lokalplanforslag. 
Høringssvar fra Jungshoved Miljøgruppe kan læses her:
Jungshoved Miljøgruppes samlede høringssvar til kommuneplantillæg 33 og lokalplan T 04.01.01. 

Kort opsummering:
Laves der et Kommunalplantillæg (KP) og et Lokalplanforslag(LP), bliver det langt lettere i fremtiden at udvide gasindustrien. En ny kommunalbestyrelse kan kan altså vælge at prioritere Lynggårdens økonomi højere end natur og miljø. (For så er området jo udlagt til gasindustri.)
Laves der IKKE et KP og LP, kan anlægget derimod ikke udvides yderligere. (Planklagenævnets afgørelse d. 13. juli 2017)

Jungshoved Miljøgruppe (JHM) har tidligere ønsket et KP og LP, da det automatisk ville udløse en VVM-redegørelse. Det gør det ikke længere.

Derfor ønsker JHM, at man i stedet for KP og LP arbejder på at lave en vurdering (VVM-redegørelse) af den SAMLEDE miljøbelastning for både svineindustrien og gasindustrien på Jungshoved. En vurdering, der bygger på 19.000 t industriaffald tilkørt udefra – inc. kumulativ effekt, cocktaileffekt, luftforurening, transport, risikovurdering, Natura-2000, NFI, OSD, NVOC BNBO mm., en grundig grundvandsundersøgelse og og undersøgelse af påvirkning af lokale borgeres helbred – samt betydningen for den landskabelige oplevelse. …

Vurderer politikerne, at det (som historikken fortæller) “kan have en væsentlig virkning på miljøet,” udløser det automatisk en VVM-redegørelse. (Som jo er gratis for Vordingborg kommune).

Tidligere politikere har ikke villet gå imod embedsmændenes holdning til Peder Andersen og VVM – det håber vi, at den nye kommunalbestyrelse har mod til.

Naturvenlige hilsner                                                                           Jungshoved Miljøgruppe
v. Ilse Hein

Svineindustri – forurening, sygdom og død

Deling af viden om industriens ødelæggende konsekvenser er selvsagt ikke god reklame og derfor ikke i industriens interesse. Til gengæld – og så meget desto mere – er det i vores alles interesse at vi forholder os kritisk. Så vi kan handle – og stemme – på et informeret grundlag. Fakta er, at prisen for industriens forurening er foruroligende høj og at prisen betales af den omkringliggende natur, de dyr, der stadig lever frit – og os mennesker.

Ét eksempel på forskning, der peger på alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for mennesker, er en undersøgelse foretaget af PhD forskere ved Duke University. Her konkluderes det, at beboere i nærheden af industrielle grisefarme er udsat for markant forhøjede sygdoms- og dødsrisici.

Undersøgelsen fandt, at sammenlignet med områder uden grisefarme, var der i svinefarmområder 30 % flere dødsfald blandt patienter med nyresygdomme, 50% flere dødsfald for patienter med blodmangel og 130 % flere dødsfald blandt patienter med bacteriel blodindfektion (Sepsis). Der var større dødelighed blandt småbørn samt lavere fødselsvægt.

Man fandt desuden en markant højere forekomst af astma, bakterielle infektioner, forhøjet blodtryk samt diverse åndedrætsproblemer og neurologiske sygdomme hos beboere i nærheden af større industrielle husdyrbrug. 

Generelt: Gylle – opbevaret i beholdere og spredt som gødning – forurener luft og vand med bakterier, ammoniak, svovlbrinte og diverse flygtige organiske komponenter.

Læs hele artiklen af Olga Naidenko og  Sydney Evans: Artikel. pdf.

 

16.09.18
VVM-REDEGØRELSE – afgørelsen.
Så kom endelig den sidste afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Jungshoved Miljøgruppe (JMG) ankede i 2015 Vordingborg kommunens(VK)  afgørelse om, at det ikke er nødvendigt at lave en VVM- redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
Desværre fik vi ikke medhold denne gang, men det havde vi heller ikke forventet. Lovgivningen er nemlig blevet ændret, således at det kun er biogasanlæg, der producerer mere end 100 tons om dagen, der vurderes. Lynggårdens biogas holder sig under. 

Samlet vurdering af miljøet
Heldigvis lovede samtlige politikere på vores vælgermøde på Jungshoved Skole  d. 8. nov., at lige meget hvad udfaldet af klagenævnets afgørelse blev, skal der laves en VVM-redegørelse – altså en samlet og grundig  vurdering af miljøet for såvel svineindustrien som biogasanlægget.
Det skønner bl.a. på en vurdering af, hvorvidt der er tale om en mulig ”væsentlig” eller ”ikke væsentlig” påvirkning af miljøet.Da Lynggården og de tilknyttede svinefarme ligger i et OSD- område (Område for Særlig Drikkevandsinteresse) og i nærheden af  Natura2000-område (Naturbeskyttelsesområde), behøver man vel ikke flere argumenter.  Så selvfølgelig holder politikerne ord i Vordingborg kommune. 

Ny miljøgodkendelse
Embedsmændene  i VK og JMG er meget uenige om, hvordan den nu gældende miljgodkendelse fra 2001 skal læses. JMG læser klart, at der må tilføres gylle og fiskeolie. Embedsmændene læser, at der ikke er beskrevet, hvad der må kommes i anlægget. JMG arbejder på, at der laves en ny miljøgodkendelse,  der klart beskriver, hvad der må tilføres anlægget. 

Ny lokalplan
Skal der laves en lokalplan for området omkring Lynggården, er det JMG´s opfattelse, at Lynggården med de tilknyttede virksomheder og biogasanlægget absolut ikke skal blive større end det er i dag. Vi så helst, at den slags forurenende virksomhed slet ikke havde sin gang på jorden –  og at dyremishandling slet ikke kunne finde sted i DK, men det bliver måske ikke i vores levetid, at den bevidstgørelse finder sted.  

Bedre rensning af spildevandet.
Jungshoved Miljøgruppe har fået flere henvendelser omkring spildevandet på Jungshoved. I den forbindelse har vi taget kontakt til Kurt Johansen, chef for Vordingborg Forsyning.
Status er, at rensegraden af spildevandet er alarmerende dårlig. Det er ikke kun, fordi flere ejendomme har tilsluttet deres regnvand til kloakken, at rensekvaliteten er så ringe. Det skyldes også, at den manuelle styring på renseanlægget ikke er optimal. Det handler bl.a. om iltstyringen. Kurt Johansen var meget forstående over for problemet og handlede straks på det. Det er nu planen, at styringen af renseanlægget automatiseres, således at rensegraden bliver væsentligt forbedret. Det koster ca 200.000 kr og Kurt mente, at det var muligt at finde pengene. Han har samtidig fortalt os, at han har bedt medarbejdere i Vordingborg Forsyning om at undersøge alle Vordingborg Kommunes rensningsanlæg for samme  problematik.
Jungshoved Miljøgruppe oplever et godt samarbejde med Vordingborg Forsyning. 

Med venlig hilsen                                          Jungshoved Miljøgruppe

19.08.18
Protest demonstration!
D.30.08.18
Kom til stor demonstration mod svineindustriens forurening af vores fælles vand, jord, luft og stop mishandlingen af millioner af tavse grise.

“Vi mødes kl. 14.00 på Thorvaldsens Plads, hvor der vil være flere talere og musikindslag. Mødedeltagerne på ”World Food Summit” forlader efter planen Christiansborg kl. 14.30 for at tage til Bella Centret, hvor der er en fødevaremesse. Når vores program er slut på pladsen, går vi mod Miljø- og Fødevareministeriet på Slotsholmsgade.”

Se mere på www.noah.dk
Vil du med, prøver vi at koordinere samkørsel.
Kontakt Ilse 30299135

 

22.05.18
Borgerforslag!
Jungshoved Miljøgruppe har forfattet et borgerforslag, vedr. svineindustri og lovgivning! Forslaget er godkendt og lagt ud på borgerforslag.dk

Det kræver 50.000 mennesker, der vil støtte forslaget, hvis folketinget skal tage det op, så nu har vi brug for din støtte!!
1. Læs forslaget HER
2. STØT FORSLAGET med din underskrift.
3. DEL DEL DEL

På forhånd TAK 😉

Jungshoved Miljøgruppe

 

03.04.18
Ja, så har vi igen fået en hjemmeside! jungshovedmiljøgruppe.dk
Den tidligere hjemmeside blev nedlagt for flere år siden pga arbejdspres, men nu har Sys Keller tilbudt at oprette og løbende opdatere siden.
Det er vi meget taknemmelige for!

Medlemskab
Vores liste over støttemedlemmer kunne vi godt tænke os at opdatere. Nogle medlemmer er flyttet, nogle er gået bort og nye er kommet til, så vi har et stort ønske om, at alle – også jer, der har meddelt jeres støtte tidligere – vil sende en mail om støttemedlemskab til

Jungshovedmiljoegruppe@gmail.com.

Det koster ikke noget at blive støttemedlem, men det er vigtigt for vores motivation for natur- og miljøarbejdet, at vi ved, at der er opbakning.

VVM redegørelse
På valgmødet den 8.nov. var alle deltagende politikere (på nær én uklar) enige om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Peder Andersen sagde igen, at han gerne vil lave en VVM. Men det har han endnu en gang trukket tilbage.
JMG venter stadig på den sidste afgørelse fra Klagenævnet. Får vi medhold, er vores forventning, at en VVM-redegørelse vil vise, at området er uegnet til industriområde. (Natura-2000 og OSD- område).

Vordingborg Kommunes Klima-og Miljøudvalg
Miljøgruppen havde d. 23.03. et møde med Else-Marie Langballe og Susan Thydal fra Vordingborg Kommunes(VK) Klima- og Miljøudvalg. For første gang i 17 år føler vi os hørt af VK. Vi oplevede to natur & miljøengagerede kvinder, og vi ser frem til et tæt samarbejde.
På dialogmødet på Jungshoved Skole d. 21.03. havde vi iøvrigt en god snak med Ann Busch fra Klima- og Miljøudvalget. Desværre skulle hun på ferie og kunne derfor ikke deltage i mødet med os, men hun arbejder også for beskyttelse af vores natur og miljø.

Landbrug/Industri
Med den gældende lovgivning har landbruget stort set uanede muligheder for ekspansion i det åbne land. Men hvornår er der tale om landbrug? Og hvornår industri?

  • Hvor stort kan et landbrug være, før der er tale om industri?
  • Kan det være antallet af dyreenheder (DE) i et lokalområde, der gør, at det faktisk kan vurderes som industri?
  • Eller er det antallet af dyr på den enkelte bedrift/enkelte ejer, der afgør det?
  • Hvem afgør, hvornår der er tale om landbrug eller industri?
    Er der er tale om industri, kræver det jo Kommuneplantillæg og udarbejdelse af Lokalplan,hvis en industri skal have mulighed for at etablere sig i et landbrugsområde. Her er det befolkningen/politikerne der afgør, om en lokalplan skal udarbejdes.

Miljøgodkendelse
Vi kæmper lidt med embedsmændene i VK om, hvordan miljøgodkendelsen for Lynggårdens biogasanlæg skal læses. Vi mener, at der klart i den gældende miljøgodkendelse fra 2001 står, at ”Ansøgningen omfatter et gårdbiogasanlæg med en årlig kapacitet på 19.000 tons biomasse.” Da der i ”Grundlag for godkendelsen” står :” Anlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, der ligger til grund for godkendelsen,” og da der her står: ”Biogasanlægget omsætter gylle og fiskeolieslam til energi og et gødningsprodukt,” mener vi ikke, at der kan tilføres industriaffald – eller andet affald – til anlægget.
VK ser bort fra den miljøtekniske beskrivelse og mener, at der må tilføres industriaffald, og at gyllen ikke behøver afgasses. Vi er helt sikre på, at dette ikke var den oprindelige hensigt, der lå til grund for godkendelsen.

Hilsen Jungshoved Miljøgruppe.