JUNGSHOVED MILJØGRUPPE

Jungshoved Miljøgruppes (JMG) overordnede og langsigtede mål er, at halvøen Jungshoved skal være et bæredygtigt samfund med gode betingelser for natur og miljø. Miljøgruppen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader natur og miljø mindst muligt. Vi arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at gældende regler håndhæves og administreres konsekvent.

Miljøgruppens største arbejde består i korrespondance med borgere på Jungshoved, Vordingborg Kommune (VK), Natur- og Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen.

Sagerne har handlet og handler stadig mest om Lynggårdens aktiviteter fx: Industriaffald, der kommes i biogasanlægget for derefter at blandes med gylle, afgasses og spredes ud på markerne – med forurening af hav, luft og grundvand/drikkevand til følge.

Dertil kommer forurenende udslip til Bøgestrømmen, Øget transport af tunge køretøjer, Lugt af biogas, Gyllelaguner / beholdere i det åbne land.

JMG arbejder for et seriøst samarbejde med den siddende kommunalbestyrelse, som klart har tilkendegivet vilje til at i handling at efterleve VK´s erklærede ønske om en ansvarlig miljøpolitik.

Har du spørgsmål / idéer til Miljøgruppen, eller oplever du problemstillinger omkring vores fælles natur og miljø, er du meget velkommen til at kontakte os på:

jungshovedmiljoegruppe@gmail.com

Eller akut på tlf. 51929135 eller 30299135

Naturvenlige hilsner fra
Jungshoved Miljøgruppe